11. Sınıf

ERDEMİN YAKLAŞIMI

Okulumuzda ilerlemeci felsefeye dayanan yapılandırmacı yaklaşım ve stem sistemi benimsenmiştir. Bütünsel eğitimin önemsendiği Erdem Koleji, çocuk ve şefkat odaklı, tüm bireysel haklara saygılı, öz disiplini sevgiyle veren, akademik başarıyla duygusal zekâyı aynı ölçüde önemseyen bir eğitim kurumu olmakla beraber ‘Okul hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir.’ düşüncesinden hareketle, ideal olgunluk düzeyine sahip, farklılıklara saygılı, üretici, paylaşımcı, hırs yerine tüm gayretini ortaya koyan, mutlu ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışır.

 

TÜRK DİLİ EDEBİYATI

Türk ve Dünya edebiyatının seçkin örneklerinden -müfredat doğrultusunda-metin çalışmaları yapmak önceliğimizdir. Öğrencilerimizin yaptığımız çalışmalar sonucunda eleştiren, sorgulayan, donanımlı bireyler olarak yetişmesi temel hedefimizdir.

   Okuma alışkanlığı kazanamamış bir bireyin çağdaş yaşam koşullarında üretken, düşünmeyi bilen ve bunu ifade edebilen, diline ve kültürüne hâkim sorumlu bir vatandaş olması mümkün olabilir mi? Bu anlayışla, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerini ders içinde eleştirel yöntemlerle inceliyoruz. İncelemelerimizi ise, dönem içinde öğrencilerle birlikte seçtiğimiz kitaplardan oluşan bir listeye bağlı kalarak gerçekleştirmekteyiz.

9.10. ve 11. sınıflarda, derslerimizi Türk ve Dünya edebiyatından seçtiğimiz nitelikli metinler üzerinde araştırma-inceleme, yorum yapma ve çeşitli düşünme teknikleri kullanarak işlemekteyiz. Bunun yanında öğrencilerimizin eksikliklerini tamamlayan, yanlışlarını düzeltmeyi amaçlayan denetleyici yöntemler uygulamaktadır.

12.sınıf öğrencilerinin sınav döneminde olduğu göz önünde bulundurarak ders içeriklerini TYT-AYT çalışmalarıyla zenginleştirmekteyiz. Konulara yönelik yaprak test, ders içi tarama sınavları, soru bankalarından yaptığımız ödevlendirmeleri ve özgün sorularla hazırlanan deneme sınavlarını bu hazırlıkların temel materyalleri olarak kullanmaktayız.

 

MATEMATİK

Yaşamın içinden seçilen problemlerle matematiğin günlük hayatın kopmaz bir parçası olduğu inancı geliştirilir. Matematiğin hayatı kolaylaştırıcı bir araç ve  bir yaşam felsefesi olduğunu öğrencilerimize anlatmak, dersimizin ne kadar  gizemli, işe yarar aynı zamanda da eğlenceli ve zevkli bir ders olabileceğini göstermeye çalışmak temel felsefemizdir.

 Ezberci yaklaşımdan uzaklaşmalarını sağlamak için çözümlerde sadece sonuca değil problem basamaklarına dikkat çekilerek sebep sonuç ilişkisi benimsetilir. Bu amaçla öğrencilerimize yaparak yaşayarak ve keşfederek öğrenme fırsatları tanınır. Matematik  dersi süreçlerinin her basamağında yapılan ölçmeler ve bu ölçme sonuçları ışığında alınan tedbirler sayesinde sağlam temellere oturmuş bir matematik eğitimi vermekteyiz.

 

FİZİK

Temel düzey fizik derslerinde öğrencilerin sadece zihinsel alanda bir gelişim sağlamaları değil, aynı zamanda duyuşsal ve psikomotor alanlarda da ilerlemeleri hedeflenmektedir. Fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak fiziğin sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışı geliştirilmelidir.

Öğrencilerimizin akademik ve düşünsel gelişimlerini arttırmak amacıyla derslerimiz daha çok uygulamalı olarak işlenmektedir. Fiziği yaşamın her alanında görebilen, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilmeyi öğrenir. Bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, tüketen değil üreten bireyler yetiştirmektir. Ders içi anlatımlarda konuyu daha iyi kavramaları ve konu ile ilgili problem çeşitleri artırılır. Animasyonlar, deneyler akıllı tahta kullanımı ile sınıf ortamında paylaşılmaktadır. Konu ile ilgili yaşam temelli bağlantılar proje ödevleri olarak öğrencilerimize verilerek grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

KİMYA

Öğrencilerimizin, Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmaları sağlanır. Öğrencilerimize, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çözme becerileri kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde sunmalarını sağlanır. Öğrencilerimizi, kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Derslerde işlenen konular; slaytlar, deneyler ve internetten ilgili videolar ile pekiştirilmektedir. Bunun yanı sıra müfredatla paralel olan modern yaşam öğretileri  öğrenciyle paylaşılmakta  ve hayat ile ilişkilendirme becerisi öğrenciye kazandırılmaktadır. Kimya dersinin en önemli ayağı olan laboratuvar çalışmaları 9-10-11 ve 12. Sınıflarımızın tümünde MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak laboratuarda yapılmaktadır. MEB’in öğretim programına bağlı olarak TYT– AYT çalışmaları yapılmaktadır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanarak sağlanmaktadır.

 

BİYOLOJİ

Doğada olanları anlayarak yaşadığını yorumlayabilmelerini sağlamaları. Biyoloji bilimindeki son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması sağlanır. Pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olabilme becerisine sahip olabilmeleri sağlanır. Bilgiyi ezberleyen değil, araştıran ve sorgulayan, teorik çalışmalardan çok labarutuvar ortamındaki uygulamalar ile destekleyerek özümsemelerini sağlanmaktadır. Doğaya, çevresine ve başta kendisine saygı duyarak bunu hayatında uygulayabilme becerisi kazandırmak temel hedeftir. Görsel-işitsel  olguların ön planda olduğu, her konu sonunda öğrenci odaklı projelerin yer aldığı, ikili diyalogları da kullanarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını da geliştirmeyi hedeflemektedir, Konu içeriğine uygun yayınlardan, eğitim slaytlarıdan, İnternetten ilgili videolardan, kavram haritalarından yararlanılmaktadır.

 

TARİH

Geçmişini öğrenen bireyin, milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanması, sorumluluk ve vatandaşlık duygusunun gelişmesi, birlikte çalışma, sorumluluk alma, karar verme, takım halinde hareket etmenin deneyimlenmesi, Atatürk ilkelerini ve inkılâplarını kavramış, araştıran, sorgulayan ve eleştiren araştırmacı ve girişimci bireyler yetişmesini hedeflemekteyiz.

Derslerimizde akıllı tahta kullanılarak öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta,
konu içeriğine uygun yayınlardan, slâytlardan, şehir içi ve şehir dışı ilgili konuları içeren tarihsel gezilerden, Öğrencilerimize bilgiyi hazır almalarından çok, bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlanır. Konuların etkileşim yoluyla; tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden, öğrenilmesi sağlanmaktadır.

 

COĞRAFYA

Bir bilim olarak coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler.

Coğrafya, bireyin yakın çevresinden hareketle yaşadığı ülke ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.

Bu nedenle coğrafya derslerinde;

Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini öneminin altını çizmek. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirmek. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavratmak. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine sahip olmasını sağlamak. İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazandırmaktır. Harita, atlas, küre v.b araçlardan, slâytlardan, İlgili konular ile ilgili çeşitli yurt içi ve yurt dışı gezilerinden, kavram ve akıl haritalarından yararlanılmaktadır.      

 

FELSEFE

Felsefe derslerinde öğrencilerimizin, eleştirel bir düşünme ve sorgulama yoluyla; yaratıcı, yapıcı, verimli, kendi içinde tutarlı olan ve farklı fikirlere karşı da saygı duyabilen, tartışma kültürünü doğru bir şekilde edinmiş hoşgörülü bir zihniyet geliştirmeleri hedeflenmektedir. Sosyoloji derslerinde öğrencilerimiz ile toplumsal olay ve olgular hakkında sınıf içerisinde tartışma ortamları yaratılmakta ve toplumsal sorunlara dair verilen örnekler üzerinden çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca

Öğrencilerimizden sosyolojik araştırma ve yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenebilmeleri adına çeşitli ödevler ve sunumlar hazırlamaları istenmektedir. Sosyoloji dersi ile öğrencilerin bilinçli bir şekilde toplumsal yaşama hazır ve faydalı hale getirilmesi hedeflenmektedir. Akıllı Tahta kullanılarak öğrencilerimizin aktif ve görsel olarak öğrenmeleri sağlanmakta, Konu içeriğine uygun yardımcı kaynaklarından, MEB kitaplarından ve slaytlardan, kavram ve akıl haritalarından yararlanılmaktadır. Öğrencilerimize bilgiyi birebir aktarmaktan çok, bilgiye kendilerinin ulaşabilecekleri aktif ortamlar hazırlamak ve sunumlar oluşturup yeteneklerini keşfetmelerini sağlanmaktadır.

Konuların öğrencilerin tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, ezberlemeden, öğrenilmesi sağlanmaktadır. TYT-AYT alanında özellikle öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çalışmalar yapılmaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Manevi değerlerine sahip çıkan ve evrensel ahlak kurallarına sahip erdemli bireyler yetiştirmekte, Kur’an-ı Kerim derslerimizde ise ayet-meal tefsiri, tecvid kuralları ve kıraat üzerine çalışmalar yapmaktayız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimiz ise müfredata uygun ilerlemekte; etkinlikler, çalışma kâğıtları, slâytlar ve sanatsal faaliyetler ile desteklenmektedir. TYT-AYT alanında özellikle öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çalışmalar yapılmaktadır.

 

İNGİLİZCE

9. sınıflarımızda TYT-AYT sınavlarına hazırlık çerçevesinde uygulanan program sadece sınav odaklı bir program olmakla kalmayıp öğrencinin  akademik yaşamında ihtiyaç duyacağı altyapıya da sahip olmasını sağlıyor.
TYT-AYT sınavlarına hazırlık programının temelini öğrencilerimizin tüm konuları eksiksiz bir şekilde öğrenmeleri oluşturmaktadır.

Kurumumuz tarafından periyodik olarak denemeler uygulamakta ve uygulanan bu sınavlar branş öğretmenleri ile detaylı bir şekilde inceleyerek değerlendirilmektedir.

Tüm yıl boyunca yapılan planlamaların ve uygulamaların etkisinin ve seviyesinin yabancı bir gözle görülebilmesi adına, öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan Cambridge KET – PET sınavlarını da almaya başlarlar.

Ayrıca okulumuz, öğrencilerimizin öğrendikleri İngilizce’yi doğal ortamda kullanabilmelerini sağlayabilmek için İngiltere’de Yaz Okulları düzenlemektedir.

 

ALMANCA

Yabancı dil uluslararası iletişim de vazgeçilmez bir aracıdır. Bu araç, farklı dil ve kültürlerin ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve değerlerden bilişim teknolojilerini de kullanarak yararlanmaya; bu bilgi, teknoloji ve değerleri anlayıp geliştirmeye imkân tanımaktadır. Dünyada çok dilli ve çok kültürlü bireylerin sayısı hızla artmaktadır. Ülkemizde de birden fazla yabancı dilin öğretilmesi kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Kurumumuz tarafından periyodik olarak denemeler uygulamakta ve uygulanan bu sınavlar branş öğretmenleri ile detaylı bir şekilde inceleyerek değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda en büyük  hedefimiz; iki dilin birden aynı seviyede ve düzeyde öğrencilerimize öğretilmesidir. Görsel-işitsel  olguların ön planda olduğu, her konu sonunda öğrenci odaklı projelerin yer aldığı, ikili diyalogları da kullanarak öğrencilerimizin yaratıcılıklarını da geliştirmeyi hedeflemektedir. Konu içeriğine uygun yardımcı kaynaklardan, Eğitim CD’ leri ve slâytlardan, Kavram ve akıl haritalarından yararlanılmaktadır

 

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi derslerinde; özgüven, karar verebilme, liderlik becerileri gelişimini destekleme öncelikli hedefimizdir.
Kemik-kas yapılarını güçlendirme, bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilmelerini sağlama, takım ve bireysel olarak çalışmayı öğretme dersimiz için esastır. Farkındalıkları ortaya çıkarma, hareket kabiliyetini arttırma, problem çözme becerisini geliştirme ve alternatifleri değerlendirme, dikkat-konsantrasyon sürelerini uzatma, çabuk düşünebilme, strateji geliştirmelerini sağlama konularında öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemekteyiz.

Öğrenciler Beden Eğitimi derslerinde ve teneffüslerde

 • Paten,
 • Bisiklet,
 • Geleneksel Çocuk Oyunlarını (seksek, mendil kapmaca, köşe kapmaca),
 • Takım sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol)
 • Tenis,
 • Masa Tenisi, Badminton, Frisbee,
 • Cross-Action (Cross-Fit),
 • Jimnastik,
 • Eğitsel Oyunlar,
 • Möllky,
 • Dart,
 • Modern Dans ve Yöresel Danslar,
 • Sınıflar arası turnuva,
 • Okul Takımları,
 • Antropometrik Ölçüm,
 • Yetenek seçimi,
 • Sportif Beceri Koordinasyon Merkezi,
 • Doğa Yürüyüşü,
 • Mini Golf,
 • Binicilik

 

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmada, sanatı görsel bir iletişim aracı olarak kullanmada ve estetik bir vizyon oluşturmada öğrencilerimize katkı sağlar.  Okulumuzda oluşturulan atölyelerde plastik sanatların farklı branşlarına yer veriyor bir taraftan dingin bireyler yetiştirirken diğer taraftan zihinsel süreçlere en uygun zemini oluşturmaya çalışıyoruz.

 

MÜZİK

Müzik derslerimizde öğrencilerimizin; müziğe karşı ilgi ve üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamalarını, kültürümüze ait olan müzikleri dinleme ve söylemelerini, ritim, işitme, temel müzik simgelerini öğrenmelerini, dünya müziklerini bilen ve dinleyen, sanata ve sanatçıya değer veren bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Derslerimizi müzik atölyemizde piyano eşliğinde işlemekteyiz. Öğrencilerimiz ile sene içerisinde karaoke, cup song, koro çalışmaları yapmakta, bu çalışmalarımızı belirli gün ve haftalarda sergilemekteyiz.

 

ADAB-I MUAŞERET DERSLERİ

Erdem Kolejinde  her sınıf seviyesine uygun olarak Adab-ı Muaşeret dersleri veriyor; görgülü, saygılı ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz.
Amacımız, millî ve evrensel görgü kurallarını harmanlayarak bunu kendi hayatına yansıtabilen bireyler yetiştirmektir. Alanında uzman eğitmenlerimiz farklı tekniklerle (eğitici drama, dans, yazı, resim çalışmaları vb.) öğrencilerimizde yaşam boyu erdemli davranışlar oluşturuyor.

  

DEĞERLER EĞİTİMİ DERSLERİ

Erdem Koleji olarak, temel insanî değerleri benimsemiş; kalbe, zekâya ve iradeye hitap etmeyi bilen, iyiliği karakterinin parçası haline getiren, hem modern dünyaya yön verebilen hem de kendi kültürel değerlerini koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmayan bireyler yetiştiriyoruz.
Eğitimin en önemli parçası olan “Değer bilinci” kurumumuzda sadece okul içerisinde kalmayıp, günlük yaşama da dâhil edilmektedir.

 

AKIL VE ZEK OYUNLARI

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile akıl oyunları, işlem temelli oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve mekanik oyunlar oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

TAÇ(TAM ÖĞRENME ÇALIŞMALARI) MODÜLÜ

Her öğrenciyi özel olarak takip ediyor, konu merkezli tam öğrenme uygulamamız ile konu tarama testlerinde öğrenme düzeyi %70’in altında kalan her öğrencimize birebir destek programıyla tam öğrenme sağlıyoruz.

 

TYT-AYT SINAVLARINA HAZIRLIK

11. ve 12. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, İngilizce ve Din Kültürü derslerinin öğretim programları kapsamında 12. sınıf (Merkezi Sınavlara) hazırlık çalışmaları yürütülmektedir.

Hafta içi her gün uygulanan programımız 8. ve 9. ders saatlerinin birleştirilmesi ile blok ders şeklinde günde 70 dk olarak yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz haftada 350 dk olan kursumuz ile yılda ortalama 186 saat TYT-AYT sınavına hazırlık eğitimi alırlar.

Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz hafta içi grup ve bireysel TAÇ (Tam Öğrenme Çalışmaları) sistemimiz ile desteklenir.

Veli-öğretmen-öğrenci iletişimini sağlamak ve öğrenci motivasyonunu sağlıklı bir şekilde desteklemek amacıyla koçluk sistemi ile öğrenciler birebir takip edilir. Okulumuz klinik psikoloğu tarafından da rutin ruhsal muayeneleri yapılır.

 

KULÜP DERSLERİMİZ

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve zeka oyunları dersimizde ortaokul öğrencilerimiz ile işlem temelli ve mekanik oyunlar, strateji oyunları, karma zeka oyunları, sözcük-mantık oyunları ve akıl oyunları  oynayarak çocuklarımızın zihin gücünü; algılama, bellek, düşünce, akıl yürütme, öğrenme gibi becerilerini geliştiriyoruz. Bu oyunlarla öğrencilerimiz mantık yürütüyor, sosyal gelişimlerini sağlıyor, öngörme ve tasarlama yeteneklerini geliştiriyor ve ezberci zihniyetten uzaklaşarak stratejik düşünme becerilerini geliştiriyorlar.

 

Beden Eğitimi Kulüp Çalışmaları

 • Basketbol (Kız-Erkek )
 • Jimnastik
 • Tenis
 • Futbol (Kız-Erkek)
 • Voleybol
 • Geleneksel çocuk oyunları
 • Satranç
 • Yüzme
 • Masa Tenisi

 

İngilizce Drama Kulübü

Okulumuzda İngilizcenin daha verimli bir şekilde öğrenilmesini pekiştirmek, sevilmesini sağlamak ve öğrencilerin dil becerilerini gelistirerek anlama kapasitelerini arttırmak amacıyla açtığımız İngilizce Drama Kulübünde İngilizce drama çalışmaları, İngilizce dublaj ve İngilizce altyazılı film aktiviteleri ve çeşitli oyunlar eşliğinde dil öğrenmeyi zevkli hale getiriyoruz.

 

Müzik Kulübü

Kulüp çalışmaları haftada 2 ders saati olarak müzik sınıfımızda yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmiş oldukları enstrümanları ile çalışmalarını yapmaktadır. Öğretmenimiz kulüp saati boyunca tüm öğrencilerimiz ile bireysel olarak ilgilenebilmektedir.  Öğrencilerimizin tercih edebileceği müzik kulübü branşlarımız  şunlardır:

 • Piyano
 • Keman
 • Gitar
 • Bağlama
 • Ney
 • Ritim

 

Yaşam Becerileri Kulübü

Öğrencilerin el emeği göz nuru üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir kulüptür. Bu kulüpte yapılan bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bunların birkaç tanesi Kanaviçe, sepet örgüleri, alçı, keçe, şişe, ponpon, jüt ip çalışmalarıdır. Amacımız; eğlenerek hem el becerilerimizi geliştirmek hem de geleneklerimizi devam ettirmektir.